Ενεργειακές Τεχνολογίες

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Ελεγκτές της εταιρίας, όλων των κατηγοριών, διαθέτουν την εμπειρία και την εξειδίκευση για την αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς επιχειρήσεων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, μέσω επιτόπιων μετρήσεων με τη χρήση ιδιόκτητων οργάνων και ανάλυσης των δεδομένων. 

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας, επιτρέπει την διατύπωση προτάσεων και προσαρμοσμένων λύσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και μεγιστοποίηση της ενεργειακήςαπόδοσης . Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς νόμους και πρότυπα:

 • Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ Α 143/9-11-2015)
 • ΕΝ 16247-2 Energy Audits  
 • ASHRAE Level 1, 2, 3: Procedures for Commercial Building Energy Audits

Η εταιρία διαθέτει μεγάλο πλήθος εξειδικευμένων, διαρκώς βαθμονομημένων οργάνων τα οποία υποστηρίζουν τη διενέργεια μετρήσεων, μεταξύ των οποίων πέντε αναλυτές ηλεκτρικής ενέργειας απόλυτα εναρμονισμένους με το πρότυπο ποιότητας ισχύος IEC 61000, θερμοκάμερα υψηλής ακρίβειας και όργανο ελέγχου εσωτερικών εγκαταστάσεων σύμφωνο με τα πρότυπα ΕΝ 61557 και EN 61010. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας, συμπεριλαμβάνεται η εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την χρηματοδότηση ή/και την επιδότηση των ενεργειακών παρεμβάσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη διενέργεια του ελέγχου. Η εταιρία αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή φακέλων – αιτήσεων σε προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, την, τεχνική υποστήριξη των φορέων και την επίβλεψη των έργων. 

Το ανθρώπινο δυναμικό και η οργάνωση της εταιρίας επιτρέπει την ολοκληρωμένη υποστήριξη πελατών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Φορέα στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Μηχανικοί της εταιρίας, είναι κάτοχοι αδειών Α’, Β’ & Γ' Τάξης και έχουν το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος. 

Η εταιρία διαθέτει μεγάλη εμπειρία ενεργειακής αναβάθμισης ενεργοβόρων κτιρίων μεγάλης κλίμακας όπως Νοσοκομεία, Αθλητικές Εγκαταστάσεις (κλειστά Γυμναστήρια και Κολυμβητήρια), Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτήρια, κτίρια Γραφείων. 

Παράλληλα διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Σ.Ε.Α.Κ.) σε Δήμους και Περιφέρειες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν  

 • τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, 
 • την διατύπωση προτάσεων παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη σύνταξη του επί μέρους προϋπολογισμού τους
 • την αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων μέσω οικονομικών δεικτών
 • την ωρίμανση των παρεμβάσεων μέσω της έκδοσης των αδειών και εγκρίσεων
 • τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα  
 • την εκπόνηση των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών  
 • την υποστήριξη των φορέων στις διαδικασίες επιλογής του αναδόχου του έργου 
 • την επίβλεψη και παραλαβή του έργου   

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση, ανάπτυξη και επίβλεψη επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας & Ψύξης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).  

Από το 2006 έχει υποστηρίξει ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, στη λήψη αποφάσεων, την χρηματοδότηση είτε με χρήση ιδιωτικών οικονομικών πόρων είτε με χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και την υλοποίηση των έργων.  

Οι μηχανικοί της εταιρίας διαθέτουν Μελετητικά Πτυχία για την εκπόνηση μελετών του Δημόσιου Τομέα Α’ και Β’ Τάξης στην Κατηγορία 14 – Ήπιες Μορφές Ενέργειας . 

Βασιζόμενοι στην εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών μας, έχουμε αναπτύξει και υποστηρίξει έργα :

 • Συστημάτων τριπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης 
 • Εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας 
 • Εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιοαερίου     
 • Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων μέσης ενθαλπίας για τη θέρμανση κτιρίων και την παροχή θερμικής ενέργειας σε επιχειρήσεις

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας   

Η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου : 

 • στη διενέργεια μετρήσεων, υπολογισμών και αξιολόγησης του διαθέσιμου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
 • στη σύνταξη μελετών αξιολόγησης της οικονομικής βιωσιμότητας των επενδύσεων  
 • στη σύνταξη μελετών και αιτήσεων για την έκδοση των αδειών (βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας), των προσφορών σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ή/και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας & την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών εγκρίσεων των έργων
 • στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής έργων Α.Π.Ε.
 • την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επιλογή και την αξιολόγηση εξοπλισμού και εργολάβου κατασκευής των έργων 
 • στην επίβλεψη των έργων με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο τήρησης προδιαγραφών κατασκευής, πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, έλεγχος ποσοτικών στοιχείων και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

Η εταιρία διαθέτει κατάλληλα βαθμονομημένο όργανο ελέγχου φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την λήψη της χαρακτηριστικής καμπύλης I-V φωτοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνο με το πρότυπο IEC/EN 62446. 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας & Ψύξης 

Συνδυάζοντας την εξειδίκευση στα συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας, την εμπειρία στην διενέργεια ενεργειακών αναλύσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς και την υποστήριξη των μετρήσεων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, η εταιρία είναι σε θέση να υποστηρίξει αξιόπιστα και αποτελεσματικά: 

 • τη διαστασιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας
 • τη διερεύνηση της τεχνικής δυνατότητας και της οικονομικής σκοπιμότητας εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας
 • στη σύνταξη μελετών και αιτήσεων για την έκδοση των αδειών (βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας), των προσφορών σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ή/και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας & την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών εγκρίσεων των έργων
 • στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής έργων Α.Π.Ε.
 • την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επιλογή και την αξιολόγηση εξοπλισμού και εργολάβου κατασκευής των έργων 
 • στην επίβλεψη των έργων με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο τήρησης προδιαγραφών κατασκευής, πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, έλεγχος ποσοτικών στοιχείων και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

Η εταιρεία διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους (στελεχιακό δυναμικό, λογισμικά & εργαλεία υπολογισμού), ώστε να παρέχει αξιόπιστα, υπηρεσίες σχεδιασμού και εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.  

Η σχεδίαση των εγκαταστάσεων ικανοποιεί όλα τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης, με προτεραιότητα στην ενσωμάτωση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας, όπου αυτό κρίνεται οικονομικά σκόπιμο.  

Οι μηχανικοί της εταιρίας διαθέτουν Μελετητικά Πτυχία για την εκπόνηση μελετών του Δημόσιου Τομέα Α’, Β’ και Γ’ Τάξης στην Κατηγορία 9 – Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες.   

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες  

· σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων και κτιρίων γραφείων μεγάλης κλίμακας 

· σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικές μονάδες και αποθήκες ή/και χώρους βιομηχανικής ψύξης 

· σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κολυμβητήρια, κλειστά γυμναστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις 

· σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ειδικών κτιρίων (π.χ. νοσοκομεία, εργαστήρια, διατηρητέα κτίρια, μουσεία, θέατρα, κλπ) 

· σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατοικιών με έμφαση στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ενεργητικά ηλιακά συστήματα και αβαθή γεωθερμία ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος 

· project management σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε Δήμους και Περιφέρειες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Βελτίωση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του δημοτικού φωτισμού. 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν  

· τη διενέργεια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος φωτισμού οδών και πλατειών σε Δήμους & Περιφέρειες, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού  

· τη διενέργεια μετρήσεων παραμέτρων οδοφωτισμού με ειδικά πιστοποιημένο προς τούτο εξοπλισμό  

· τη διενέργεια φωτοτεχνικών μελετών  

· τη σύνταξη μελέτης αξιολόγησης της οικονομικής σκοπιμότητας του εγχειρήματος ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού εξετάζοντας εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης 

· την τεχνική υποστήριξη Δήμων και Περιφερειών στις διαδικασίες σύναψης δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και σύνταξης τεχνικού φακέλου 

· την τεχνική υποστήριξη Δήμων και Περιφερειών στις διαδικασίες σύναψης υλοποίησης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) – Τεχνική Υποστήριξη στη σύνταξη του σχεδίου διακήρυξης και Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης 

 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ανεξάρτητου συμβούλου σε Δήμους και Περιφέρειες, σε έργα τα οποία υλοποιούνται μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, αναλαμβάνοντας την πιστοποίηση της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και τη διενέργεια μετρήσεων παραμέτρων οδοφωτισμού καθ’ όλη την περίοδο που διαρκεί η σύμβαση. 

Η εταιρία σχεδιάζει και αναπτύσσει έργα μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.).  

Επιπλέον, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπό τη συγκεκριμένη ιδιότητα, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με παράλληλη ανάληψη τμήματος του επιχειρηματικού ρίσκου με αποπληρωμή της επένδυσης ανάλογα με το συμβατικά συμφωνούμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.  

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία  

· αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EMS) για την παρακολούθηση της κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησης  

· αναλαμβάνει την συνεχή παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης, του άμεσου εντοπισμού αποκλίσεων και της υποβολής προτάσεων άμεσης επίλυσής τους 

Οι παραπάνω υπηρεσίες, ανάλογα με τη φύση τους, μπορούν είτε να περιλαμβάνονται στη βάση σύναψης ετήσιας ή μακροχρόνιας σύμβασης, είτε μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, με καθορισμένο πεδίο υπηρεσιών είτε κατ’ αποκοπή (σχεδιασμός EMS) 

Η εταιρεία επενδύοντας στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση, παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης μέσω: 

· της ανάπτυξης έργων ηλεκτροκίνησης. Η ανάπτυξη των έργων περιλαμβάνει την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων επιδότησης ή/και χρηματοδότησης, την σύνταξη του φακέλου για την διασφάλιση της εν λόγω χρηματοδότησης, τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων φόρτισης εξετάζοντας τις δυνατότητες ενεργειακής τροφοδοσίας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την τεχνική υποστήριξη του φορέα στην προμήθεια των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων Α.Π.Ε. 

· της εκπόνησης μελετών εφαρμογής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

· της εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ) σε Δήμους και Περιφέρειες   

Energy Technologies focuses over the last years in the design
of Energy Management Systems for private and public buildings.
Our technical experts have the knowledge and experience to monitor the energy parameters and advise on improvement measures.

Industrial Park construction (2019-2020)